Opis zajęć

      Brak komentarzy do Opis zajęć

ZAJĘCIA:

 • j. angielskiego
  Cel: wzrost zdolności językowych, poszerzenie słownictwa, znaczący postęp w gramatyce, rozumienie i mówienie w języku angielskim na poziomie dobrym, nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów w j. angielskim.
 • matematyczne
  Cel: nabycie zdolności płynnego mnożenia i dzielenia w pamięci, pomoc w podstawowych działaniach matematycznych, nabycie umiejętności zastosowania matematyki w praktyce.
 • społeczne
  Cel: rozwinięcie umiejętności pracy grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów , analizowania, selekcji i syntetyzowania informacji, autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, umiejętności komunikowania się.
 • TIK
  Cel: poznanie nowych technologii, zastosowanie ich podczas omawiania treści różnych przedmiotów, nauka programowania, praca z wykorzystaniem tabletów i aplikacji mobilnych, stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie.
 • warsztaty kreatywnego myślenia
  Cel: poznanie technik uczenia się i zapamiętywania, skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania się do lekcji, nauka poprzez gry i zabawy rozwijające myślenie twórcze oraz umiejętność pracy w grupie.
 • przyrodnicze
  Cel: umożliwienie poznawania środowiska przyrodniczego różnymi metodami, szczególnie z wykorzystaniem eksperymentu i bezpośrednich obserwacji terenowych, kształtowanie postawy poszanowania przyrody.
 • korekcyjno – kompensacyjne
  Cel: doskonalenie pamięci i percepcji wzrokowo – ruchowej, orientacji kierunkowo – przestrzennej, wzmacnianie koncentracji uwagi.
 • ortografitti
  Cel: utrwalanie pisowni wyrazów, umożliwienie osiągania sukcesów, podniesienie samooceny.
 • logopedyczne
  Cel: poprawa zdolności mowy, wyeliminowanie zaburzeń i nieprawidłowości w wymowie, wzrost chęci wypowiadania się.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *